เซต ep.2

คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 4
สาระที่ ๔: พีชคณิต
มาตรฐาน ค ๔.๑ : เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน
 ๑. มีความคิดรวบยอดในเรื่องเซตและการดำเนินการของเซต
คณิตศาสตร์
วาสนา คงแก้ว
ไฟล์แนบ

0    0