การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
มัธยมศึกษาปีที่ 4
สาระที่ ๓ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง ๓.๑ : เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
 ๕. แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ1
Wassana Sangsree
ไฟล์แนบ

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
Test ระบบจ้า

0    0