เซต ep.3

คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 4
สาระที่ ๔: พีชคณิต
มาตรฐาน ค ๔.๒ : ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนำไปใช้แก้ปัญหา
 ๑. เขียนแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์แสดงเขต และนำไปใช้แก้ปัญหา
คณิตศาสตร์
วาสนา คงแก้ว
ไฟล์แนบ

0    0