Conversation

ภาษาต่างประเทศ
มัธยมศึกษาปีที่ 2
สาระที่ ๑ : ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต ๑.๒ : มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
 ๑. สนทนาเเลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ตัวและสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำตัวอย่างสม
ภาษาอังกฤษ
ชรัตติยา อารีชน
ไฟล์แนบ

0    0