ปัจจัยเสี่ยงของสังคม

สุขศึกษาและพลศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 2
สาระที่ ๕ : ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน พ ๕.๑ : ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง
 ๒. อธิบายวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง
สุขศึกษาและพลศึกษา
นายวิชัย แสนศรี
ไฟล์แนบ

เปิดที่นี้

0    0