พฤติกรรมการบริโภค

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
สาระที่ ๓ : เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส ๓.๑ : เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจอย่างพอเพียง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
 ๒. วิเคราะห์ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางภัทราวดี พิมพ์ทอง
ไฟล์แนบ

เปิดที่นี่

0    0