ทดสอบ ไร้พรมแดน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
มัธยมศึกษาปีที่ 3
สาระที่ ๔ : การอาชีพ
มาตรฐาน ง ๔.๑ : เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
 ๓. ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ ความถนัด และความสนใจของตนเอง
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สมพร แซ่โค้ว
ไฟล์แนบ

0    0