อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
มัธยมศึกษาปีที่ 1
สาระที่ ๓ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง ๓.๑ : เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
 ๑. อธิบายหลักการทำงาน บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
ช่างคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1
นายสมเกียรติ เมืองจันทร์
ไฟล์แนบ

0    0