ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ

วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 3
สาระที่ ๗ : ดาราศาสตร์และอวกาศ
มาตรฐาน ว ๗.๑ : เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพ การปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะและผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
 ๑. สืบค้นและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลกดวงจันทร์ และดาวเคราะห์อื่นๆ และผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก
วิทยาศาสตร์
บรรหาร เจ๊กนอก
ไฟล์แนบ

- ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์อยู่เป็นระบบได้ภายใต้แรงโน้มถ่วง
แรงโน้มถ่วงระหว่างโลกกับดวงจันทร์ ทำให้ดวงจันทร์โคจรรอบโลก แรงโน้มถ่วงระหว่างดวงอาทิตย์กับบริวาร ทำให้บริวารเคลื่อนรอบดวงอาทิตย์กลายเป็นระบบสุริยะ
แรงโน้มถ่วงที่ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์กระทำต่อโลกทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้น น้ำลงซึ่งส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก

 

1. โลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกทำให้คนบนโลกสังเกตเห็น ดวงอาทิตย์และดวงดาวต่างๆ เคลื่อนที่ปรากฏจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก
2. การที่โลกหมุนรอบตัวเองทำให้เกิด ทิศ กลางวันและกลางคืน
3. เมื่อเราขยายขอบเขตของโลกไปในอวกาศจะได้ทรงกลมสมมติครอบโลกอยู่เรียกว่าทรงกลมฟ้า
4. โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์จากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก โดยโคจรในลักษณะแกนโลกเอียงทำมุมประมาณ 23.5 องศา จากแนวตั้งฉากกับระนาบที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์
5. การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ทำ ให้เกิดฤดู การเปลี่ยนตำแหน่งขึ้นตกของดวงอาทิตย์ในรอบปี
6. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ทำ ให้เกิด ข้างขึ้นข้างแรม น้ำขึ้นน้ำลง อุปราคา
7. ข้างขึ้นข้างแรมเป็นปรากฏการณ์ที่เห็นดวงจันทร์มีเสี้ยวสว่างแตกต่างกันไปในแต่ละคืน
8. น้ำขึ้นน้ำลง เป็นผลมาจากแรงน้ำขึ้นน้ำลง หรือ แรงไทดัล
9. วันที่น้ำทะเลมีการขึ้นและลงสูงสุดเรียกว่า วันน้ำเกิด ส่วนวันที่ระดับน้ำทะเลมีการขึ้นและลงน้อย เรียกว่าวันน้ำตาย
10.อุปราคาเกิดจากการที่ โลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์โคจรอยู่ในแนวเดียวกัน
11. ระนาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก และระนาบที่โลก โคจรรอบดวงอาทิตย์ เอียงทำมุมกันประมาณ 5 องศา จึงไม่เกิดอุปราคาทุกเดือน

0    0