คำนาม

ภาษาไทย
มัธยมศึกษาปีที่ 1
สาระที่ ๔ : หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ : เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
 ๒. สร้างคำในภาษาไทย
ภาษาไทย
สุรีย ์พร เพชรประดับ
ไฟล์แนบ

0    0