การค้าและการเงินระหว่างประเทศ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มัธยมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ ๓ : เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส ๓.๒ : เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
 ๑. อธิบายบทบาทของรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายบรรพต จันทร์แจ่ม
ไฟล์แนบ

เปิดที่นี้

0    0