อะไรก็ได้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
สาระที่ ๑ : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส ๑.๑ : รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
 ๑. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศไทย
พระพุทธศาสนา1
สุภาพรรณ เผือกผ่อง
ไฟล์แนบ

0    0