การแปรรูปอาหาร

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
มัธยมศึกษาปีที่ 2
สาระที่ ๑ : การดำรงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ : เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนักในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว
 ๓. มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อนงค์ สิงห์แดง
ไฟล์แนบ

คลิกที่นี่  เพื่อดูการอธิบาย เรื่อง การแปรรูปอาหาร

0    0