นิทานพื้นบ้าน

ภาษาไทย
มัธยมศึกษาปีที่ 4
สาระที่ ๕ : วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ : เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
 ๕. รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา
ภาษาไทย
นางสาวจันจิรา เกิดสุวรรณ
ไฟล์แนบ

0    0