อนามัยเจริญพันธุ์

สุขศึกษาและพลศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 3
สาระที่ ๑ : การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
มาตรฐาน พ ๑.๑ : เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
 ๓. วิเคราะห์สื่อโฆษณา ที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น
สุขศึกษาและพลศึกษา
นายเสนอ นิ่งราวี
ไฟล์แนบ

เปิดที่นี้

0    0