คำราชาศัพท์

ภาษาไทย
มัธยมศึกษาปีที่ 4
สาระที่ ๔ : หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ : เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
 ๓. ใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาสกาลเทศะ และบุคคล รวมทั้งคำราชาศัพท์อย่างเหมาะสม
ภาษาไทย
นางสาวจันจิรา เกิดสุวรรณ
ไฟล์แนบ

0    0