รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองของไทย

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
สาระที่ ๒ : หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส ๒.๒ : เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 ๑. อธิบายหลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้าง และสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน โดยสังเขป
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางภัทราวดี พิมพ์ทอง
ไฟล์แนบ

เปิดที่นี่

0    0