1111

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
มัธยมศึกษาปีที่ 3
สาระที่ ๓ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง ๓.๑ : เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
 ๑. อธิบายหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงงานอาชีพ2
บุญยรัตน์ สีดี
ไฟล์แนบ

0    0