เทคโนโลยีสารสนเทศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
มัธยมศึกษาปีที่ 5
สาระที่ ๓ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง ๓.๑ : เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
 ๑. อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี*
ประกิจ เอิบทวี
ไฟล์แนบ

0    0