วิธีการของเทคโนโลยีสะอาด

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
มัธยมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ ๒ : การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง ๒.๑ : เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
 ๕. วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวัน อย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืนด้วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวพัชรี พิณแก้ว
ไฟล์แนบ

0    0