ปุ้ยทดสอบค่าา

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
มัธยมศึกษาปีที่ 5
สาระที่ ๓ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
เทคโนโลยีสารสนเทศ4
Rattanaporn Promluang
ไฟล์แนบ

http://as11.bll.in.th/aculearn-me/v7/studio/play.asp?modulename=studio80eee4cbb761b5ac306a8c947c0a04ab&author=21ce412e9c5905818d56c63219d44456&cat=acustudio-av&standalone=0&amhost=acumanager.bll.in.th&asname=BLL-AS11&ashost=as11.bll.in.th&aswmshost=&mp3=0&mp4=0&search=1&toctype=0&tocfocus=1&lang=th-th&v7=1&acuviewer=&User=21ce412e9c5905818d56c63219d44456&useraccount=1259900035026&AuthorGroup=1013270183&UserGroup=1013270183&AuthorAccount=1259900035026&isGuestUser=&ckey=mekbkcicngngbmamfkkcmchbmjmefjempkhjpoafnchgdjleajghfopnhapcgijjbajkobhamebkfigkojndlglnhkehpabpbdomejngiimfddcaioloehmakfeapdefkgcfhklfhjbdiakdkjiecbomeagidmalbkaokdjmmnjaeobfmcchnkjpdlghmnlffogjhjngcinhnoooajbmfllcnpnccfpgpakdfiafbfjjojhnpbgchiofmigbjnckdokkocog

0    0