ความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มัธยมศึกษาปีที่ 2
สาระที่ ๓ : เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส ๓.๑ : เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจอย่างพอเพียง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
 ๒. อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายสุวโรจน์ สุดจิตร
ไฟล์แนบ

เปิดที่นี่

0    0