การพูดในโอกาสต่างๆ

ภาษาไทย
มัธยมศึกษาปีที่ 3
สาระที่ ๓ : การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ : สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
 ๔. พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ภาษาไทย
รติยา ไชยทองแก้ว
ไฟล์แนบ

เปิดที่นี่

0    0