ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น

คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 5
สาระที่ ๔: พีชคณิต
มาตรฐาน ค ๔.๒ : ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนำไปใช้แก้ปัญหา
 ๔. สร้างความสัมพันธ์หรือฟังก์ชันจากสถานการณ์หรือปัญหา และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
สุดารัตน์ เนาว์สุวรรณ
ไฟล์แนบ

คลิกเพื่อชม heart

0    0