การอ่านออกเสียง 5

ภาษาต่างประเทศ
มัธยมศึกษาปีที่ 4
สาระที่ ๑ : ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต ๑.๒ : มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
 ๓. พูดและเขียนแสดงความต้องการเสนอ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม
ภาษาอังกฤษอ่านเขียน2
นางรัตนกานต์ นิรัตติมานนท์
ไฟล์แนบ

เปิดที่นี่

0    0