วัยรุ้น

สุขศึกษาและพลศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 2
สาระที่ ๑ : การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
มาตรฐาน พ ๑.๑ : เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
 ๒. ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น
สุขศึกษาและพลศึกษา
วรรณา สาธุกานนท์
ไฟล์แนบ

0    0